Contact

Mo Manager
De Wittenstraat 27
1052 AK Amsterdam
The Netherlands
Telephone: +31 20 260 2232

Management
Mohamed Ghabri
Mobile: +31 629 179 437
mo@momanager.nl

Bookings
Zoah Rath
Mobile: +31 657 935 199
zoah@momanager.nl

Bank Account: 106738453
Attention: Mo Manager
IBAN: NL87RABO0106738453
BIC: RABONL2U

Company: 34290711
VAT: NL001613543B56

About

Mo Manager was founded by Mohamed Ghabri in 2008.

Coming from an artist background Mo had the feeling that just having a booker was not enough to set goals and having guidance to reach those. So his idea was to start an agency where Bookings & Management are combined and both coming from the same team so everything would reinforce the whole process.
This way (new) artists can have a team that supports them with setting goals, making and executing plans that helps them grow.

Over the last 15 years we’ve learned a lot and we still believe in this approach and continue to improve within this way of working. We keep on focussing on bookings, management and a production.

Disclaimer &
Terms & Conditions

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Mo Manager is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

E-mail

Bij het beantwoorden van e-mails wordt dezelfde nauwkeurigheid betracht. De informatie die Mo Manager van de vragensteller krijgt is altijd vertrouwelijk en dat behandelen we ook zo, volgens de wet van persoonsbescherming.

Gebruik informatie

Mo Manager kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Mo Manager worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Mo Manager heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Barkers.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden bij jurriaan@iksi.cc.

download terms & conditions

Definities: Mo Manager: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Mo Manager.
Opdrachtgever: de natuurlijke of (rechts)persoon die met Mo Manager door middel van een boekingsbevestiging een overeenkomst is aangegaan of op andere wijze met Mo Manager een overeenkomst is aangegaan. Artiest: de natuurlijke persoon die op basis van de boekingsovereenkomst tussen opdrachtgever en Mo Manager wordt ingezet op een bepaald feest/evenement.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, de door Mo Manager - al dan niet in opdracht - verrichte werkzaamheden alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen Mo Manager en haar opdrachtgevers.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door Mo Manager schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Mocht Mo Manager genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal Mo Manager jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van Mo Manager zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen.
 2. Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Mo Manager het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

Overeenkomst

 1. De, tussen Mo Manager en de opdrachtgever, tot stand gekomen overeenkomst wordt door hetgeen hier aangaande over en weer is gestuurd, correct weergegeven.
 2. Na de totstandkoming opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan wel aanvullende afspraken, zijn voor Mo Manager slechts bindend, indien deze door haar schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.
 3. Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht tezamen met de hoofdsom.
 4. Mo Manager houdt zich het recht voor een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Bepalingen het optreden/de artiest betreffende; Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor een (kleed)ruimte voor de artiest welke afgesloten kan worden of bewaakt wordt.
 2. Indien opdrachtgever gebruik maakt van promotie materiaal met de naam of afbeelding van artiest dient hij – na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mo Manager - er zorg voor te dragen dat tenminste twee exemplaren in het bezit gesteld worden van Mo Manager.
 3. Indien opdrachtgever gebruik maakt van “merchandise” dient hij tevoren schriftelijke toestemming te verkrijgen van Mo Manager. Tevens dienen ten minste vijf exemplaren in het bezit gesteld te worden van Mo Manager.
 4. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mo Manager opnames op geluid-en/of beelddragers worden gemaakt, is de opdrachtgever een niet door rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan Mo Manager van 10.000 euro. Voorst behoudt Mo Manager zich het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Er mogen geen beperkingen zijn tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien de artiest bij aankomst op het feest/evenement van mening is dat het geluid(niveau) onacceptabel is, heeft Mo Manager /de artiest het recht zijn optreden te annuleren zonder dat de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgever komt te vervallen. feest/evenement schriftelijk op de hoogte te stellen.
 6. De naam van de artiest mag niet gebruikt worden (direct dan wel indirect) voor enigerlei product(en), tenzij hieromtrent schriftelijk tussen partijen overeenstemming is bereikt. De naam/het logo van opdrachtgever dient op alle advertenties en promotiemateriaal vermeld te zijn die verbonden zijn aan die van de artiest.
 7. Mo Manager verschaft indien mogelijk op verzoek van opdrachtgever benodigde foto’s, logo’s en/of artwork van de artiest. Alles blijft eigendom van Mo Manager en zal na gebruik onmiddellijk worden geretourneerd.
 8. Geen van de kosten ter promotie e.d. zal voor rekening komen van Mo Manager.
 9. Opdrachtgever zal niet van start gaan met adverteren en promotie voordat een schriftelijke bevestiging van de boekingsovereenkomst en 100% van de overeengekomen vergoeding ontvangen is door Mo Manager.
 10. De artiest is in generlei opzicht verplicht interviews af te geven voor radio, televisie, krant of tijdschrift, tenzij de opdrachtgever van Mo Manager of de artiest voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gekregen.
 11. Opdrachtgever draagt uiterste zorg voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en licenties voor het feest/evenement. Tevens draagt hij zorg voor de benodigde WA-verzekeringen en evenementenverzekering. Op het eerste verzoek van Mo Manager zal de opdrachtgever deze aan Mo Manager tonen.
 12. Het optreden zal gehouden worden op indoor feesten/evenementen, tenzij een en ander specifiek schriftelijk is overeengekomen.
 13. Opdrachtgever is verplicht bij de boeking te melden door welke sponsors (met vermelding van merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt. Mo Manager (artiest) heeft te allen tijde het recht een optreden te weigeren indien (alle) sponsors niet vooraf door opdrachtgever zijn gemeld.
 14. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijk toestemming van Mo Manager de artiest door te boeken naar derde(n). De opdrachtgever dient vooraf Barkers op de hoogte te stellen van het uiteindelijke boekingsfee (artiestenfee en boekingsfee) die wordt betaald voor het optreden van de artiest. Op het eerste verzoek van Mo Manager zal opdrachtgever een bewijs van de transactie of betalingsbewijs van deze fees aan Barkers ter hand stellen.

Optredens buiten Nederland

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een vliegticket (indien vliegduur langer dan 4 uur is, business class ticket), inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam of andere vertrekhaven indien aangegeven.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van een luxe kamer met dubbel bed en ontbijt in een hotel met 4 of 5 sterren.
 3. De artiest zal worden vervoerd door een luxe 4-deurs personenwagen bestuurd door een punctuele Engelssprekende chauffeur.
 4. Extra onkosten die gemaakt worden wegens verblijf in het buitenland, worden door opdrachtgever vergoed.

Gegevens opdrachtgever

 1. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting alle informatie te verstrekken die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht en voorts is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Mo Manager overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de gesloten overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Mo Manager te stellen.
 2. Mo Manager heeft het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Mo Manager heeft bovendien het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Prijs(wijzigingen)

 1. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de, ten tijde van de totstandkoming, bekende gegevens en gelden exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten.
 2. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Mo Manager en de opdrachtgever, omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is Mo Manager gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door de opdrachtgever.

Annulering

 1. Indien de artiest geboekt wordt voor een televisieoptreden, een optreden in het buitenland of verplichtingen heeft voor zijn/haar platenmaatschappij en deze tegelijkertijd plaatsvinden met het feest/evenement, heeft Mo Manager het recht de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever zal in een dergelijk geval geen vergoeding verschuldigd zijn aan Mo Manager en opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding.
 2. Indien opdrachtgever de boeking meer dan 21 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 50% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.
 3. Indien opdrachtgever de boeking tussen 21 en 0 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 100% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is Mo Manager gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Mo Manager en de artiest behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen, gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming door Mo Manager en artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.
 3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. Mo Manager is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.
 5. Mo Manager behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door Mo Manager verricht hadden moeten zijn.

Controle en reclame

 1. De opdrachtgever is gehouden, binnen 8 werkdagen na ontvangst van de door Mo Manager opgestelde boekingsbevestiging, deze zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren.
 2. Onjuistheden dan wel onvolledigheden in de overeengekomen bevestiging, welke na ontvangst, door de opdrachtgever worden geconstateerd dienen onmiddellijk, middels aangetekend schrijven, ter kennis van Mo Manager te worden gesteld.

Waarschuwingsplicht

 1. De opdrachtgever is gehouden Mo Manager onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen zodra zij het vermoeden krijgt dan wel bemerkt dat het optreden dreigt niet door te gaan.
 2. Naast haar eigen zorgplicht schade te voorkomen dan wel te beperken, is de opdrachtgever gehouden Mo Manager volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen dan wel schade en/of enig nadeel te beperken.
 3. De opdrachtgever is gehouden Mo Manager te vrijwaren voor aanspraken van derde(n), welke ontstaan door het optreden van de artiest dan wel door het gebruikmaken van de verrichte prestatie door de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

 1. Alle door Mo Manager verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de bekende gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden.
 2. Mo Manager is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door Mo Manager - al dan niet in opdracht - verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door Mo Manager verrichte werkzaamheden, behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Mo Manager.
 3. Mo Manager is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij Mo Manager de overeenkomst ontbind of de last tot vervullen van de gegeven opdracht opzegt.
 4. Opdrachtgever is gehouden alle schade jegens Mo Manager te vergoeden welke is ontstaan als gevolg van het verloren gaan (bijvoorbeeld door diefstal, brand of beschadiging) van zaken van de artiest en Mo Manager (platen, platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen etc.)
 5. Eveneens is Mo Manager niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de overeenkomst in haar plaats heeft gesteld of degene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot vervulling van de overeenkomst.
 6. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Mo Manager dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Mo Manager zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs en zal in geen geval hoger zijn dan de overeengekomen prijs.
 7. Indien Mo Manager ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en Mo Manager alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen. h. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijk aansprakelijkheid van Mo Manager berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Betaling/Nacalculatie

 1. De opdrachtgever verplicht zich alle rekeningen die deze van Mo Manager ontvangt, binnen 30 dagen te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.
 2. Mo Manager behoudt zich het recht voor de door haar namens de opdrachtgever geïnde gelden door te betalen onder aftrek van honorarium, (derde)kosten, BTW en nog eventueel openstaande facturen van eerdere datum. Mo Manager is nimmer gehouden vertragingsrente aan haar opdrachtgever en/of derden te vergoeden over de periode in welke zij gende bedragen onder haar heeft.
 3. In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen diens (betalings)-verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval Mo Manager omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
 4. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van een giro- of bankoverboeking. In geval van contante betaling dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat hiervoor door Mo Manager een kwitantie wordt afgegeven.
 5. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente, met een minimum van 12% per jaar, verschuldigd, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 6. Tevens is de opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Indien echter Mo Manager aantoont hogere kosten, waaronder gerechtelijke kosten, te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Zekerheidsstelling

 1. Mo Manager is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens Mo Manager zal voldoen.
 2. Tot het stellen van zekerheid is de opdrachtgever te allen tijde gehouden in geval van diens faillissement, surseance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

Opschortingsrecht

 1. In geval de opdrachtgever diens verplichtingen jegens Mo Manager niet nakomt heeft deze, zonder ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten totdat nakoming zijdens de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
 2. Het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, komt Mo Manager eveneens toe in geval haar omstandigheden te hare kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtingen jegens Mo Manager niet zal nakomen.

Ontbinding

 1. In geval dat de opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft Mo Manager, het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.
 2. Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de opdrachtgever gehouden het positieve contractsbelang van Mo Manager en de artiest te vergoeden.
 3. Jegens de opdrachtgever is Mo Manager, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Mo Manager/de artiest zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Mo Manager bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is.

Geschillen

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van transacties, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.
Mailing List